Mediterraneo | 15

Isola di Favignana

Quannu Marsala è chiaru lo sciloccu è in arrivi.
Sciloccu chiaru e tramontana scura, mettiti in mari senza paura.